تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

قرارگیری PVM در رده نرم افزارهای مدیریت KVM

تاریخ شروع:
۱۳۹۵/۰۸/۳
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
12:45 PM – 1:45 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویداد

سامانه PVM در لیست ابزارهای مدیریت KVM در سایت linux-kvm قرار گرفته است.

There are a several options available to manage kvm virtual machines:

PVM   ( PDNSoft Virtual Machine Management System) is a hypervisor based on KVM.It provides new application stack to manage KVM virtual machines instead of using Libvirt with it's own considerations.Cluster and user awareness is specific features in PVM design, so managing of HA and other features is done by PVM application stack that is placed directly on KVM

قرارگیری PVM در رده نرم افزارهای مدیریت KVM