آموزشی مفید در حوزه اتصال به بانک اطلاعاتی و "یادگیری ماشین"

آموزشی مفید در حوزه اتصال به بانک اطلاعاتی و "یادگیری ماشین"در محتوای تهیه شده توسط جناب آقای دکتر نظارات، اسلایدهای آموزشی مفید و کاربردی به همراه چندین مثال در حوزه اتصال به بانک اطلاعاتی و "یادگیری ماشین" ارائه شده است.

 

 

 
مستند فوق را از طریق لینک ذیل دانلود نمائید.

Introduction to Scala