طراحی و اجرای مرکز داده

طراحی و اجرای مرکز داده


داده ها مهمترین سرمایه وکالاهای سازمانی هر مجموعه ای به شمار می‌روندو دیتا سنتر یا مرکز داده، اصلی ترین بخش یک شبکه ساخت یافته در سازمانهای امروزی می باشد. این مراکز میزبان گروه عظیمی از سرورهای کامپیوتری، زیرساخت های ارتباطی وتجهیزات شبکه ای قدرتمندبوده و سازمانها را در راستای اجرای ماموریت های محوله، پاسخگویی به مشتریان سازمانی و تامین ارتباط بین واحدهای سازمانی و فرابخشی یاری می رسانند و لذا سازمانها به منظور متمرکز کردن سرورهای شبکه، مدیریت متمرکز منابع، کاهش هزینه های نگهداری، مقابله موثر با تهدیدات امنیتی و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و بدون درنگ تجهیزات، توجه به اهمیت نگهداری از اطلاعات ارزشمند سازمانی ،ارائه خدمات بدون وقفه به مشتریان و… طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر های اختصاصی را در دستور کار خود دارند و هر سازمانی به تناسب نیاز و ماموریت خویش نسبت به اجرای زیرساخت های درون سازمان اعم از نصب ، راه اندازی یا بهبود شبکه درون سازمانی و نیز ایجاد دیتاسنتر داخلی اقدام می نماید.

شرکت پویش داده نوین نیز در راستای تامین زیرساخت مناسب جهت دستگاههای متقاضی و با بهره گیری از آخرین استانداردها و دستاوردهای تکنولوژی، سعی نموده است یاریگر مشتریان خویش بوده و با سازماندهی بهترین تیم مشاوره و مجربترین کادر اجرایی، شرایطی را فراهم آورد تا با اجرای زیرساخت ارتباطی قدرتمند و استاندارد، هزینه های عملیاتی و مخاطرات احتمالی را به حداقل برساند.