سامانه مدیریت یکپارچه ارتباطات امن سازمانی (Nextcloud)

سامانه مدیریت یکپارچه ارتباطات امن سازمانی (Nextcloud)


سامانه مدیریت یکپارچه ارتباطات امن سازمانی در راستای یکپارچه سازی نیازهای کاربران سازمان در زیر ساخت های انتقال فایل، نظارت و کنترل دقیق فعالیت‌های کاربران و همچنین تضمین امنیت در فضای تبادل داده‌های سازمانی طراحی و پیاده‌سازی شده است. امکانات این سامانه به شرح زیر می باشد:

  • مدیریت فایل و مدارک سازمانی
  • مدیریت گالری سازمانی
  • سوابق فعالیت های کاربران و اسناد
  • سامانه گفتگوی اختصاصی
  • مدیریت ایمیل های سازمانی
  • مدیریت تقویم و جلسات سازمانی
  • مدیریت تماس ( ارتباطات سازمانی)