عضو کمیسیون امنیت سازمان نصر استان یزد

عضو کمیسیون امنیت سازمان نصر استان یزد