آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره


پیاده‌سازی موفق فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها و شرکت‌ها، نیازمند معماری خلاق جهت طراحی، مشاوری مطمئن برای راهبری و در نهایت ناظری حاذق جهت اطمینان از حصول نتایج است. و بسیاری از سازمانها برای انجام موفق برنامه‌ریزی های استراتژیک خود در حوزه فناوری اطلاعات، همگام شدن باتغییرات تکنولوژی و استفاده از آخرین تکنولوژی‌ و متدولوژی‌های روز دنیا به موضوع آموزش و امر مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات توجه جدی دارندو معتقدند استفاده از خدمات و تجربیات کارشناسان و مشاوران زبده‌ خارج از سازمان که سابقه فعالیت و خدمات در حوزه های مختلف را دارند ،علاوه بر اینکه می‌تواند در امر بهبود روند کار سیستماتیک سازمانها، تأثیرات بسزایی داشته، خود زمینه ساز هم افزایی های فردی و گروهی در راستای اهداف سازمانی خواهد بود.