انتقال حق مالکیت سامانه PVM به شرکت رایانش ابری آوید

انتقال حق مالکیت سامانه PVM به شرکت رایانش ابری آویدخبر مهم

انتقال حق مالکیت سامانه PVM به شرکت رایانش ابری آوید

حق امتیاز سامانه مجازی سازی PVM به شرکت رایانش ابری آوید فروخته شده. کلیه تعهدات مربوط به این سامانه در سال ۱۳۹۸ نیز به شرکت آوید منتقل گردیده است. 

شرکت پویش داده به صورت تخصصی در زمینه خدمات شبکه به فعالیت خواهد پرداخت ... به زودی مطالب سایت براساس فعالیت جدید شرکت بروز خواهد شد.