اهمیت پشتیبانی

اهمیت پشتیبانی


شرکت پویش داده نوین مرحله پشتیبانی را به عنوان مهمترین مرحله چرخه زندگی نرم‌افزار بعد از اجرای پروژه می‌شناسد.  اجرای مناسب و درست مرحله پشتیبانی وابسته به نحوه عملکرد در فاز اجرایی پروژه به معنای تحویل خروجی با کیفیت و مناسب می‌باشد. به عبارتی خروجی با کیفیت به عنوان شرط لازم و نه کافی همیشه مورد بحث بوده و بیان اهمیت فاز پشتیبانی به معنای اهمیت کیفیت مطلوب تمام مراحل انجام پروژه خواهد بود.

 به همین علت عملیات نصب و پیاده‌سازی محصولات شرکت جزئی از فرآیند پشتیبانی لحاظ می‌گردد. و واحد پشتیبانی شرکت پویش داده نوین بیشترین نقش را در طول این فرآیند بر عهده دارد. جهت دستیابی به کیفیت مطلوب، مراحل اجرای پشتیبانی به شکل فرآیندی استاندارد تدوین گردیده است.