اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت پویش داده نوین

شناسه : 337954

برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت پویش داده نوین


بررسی مهمترین موانع و چالش‌های شرکت پویش داده نوین

اتمام سال جاری و آماده شدن جهت ورود به سال جدید، بهانه خوبی برای بازبینی فعالیتهای یک‌سال گذشته و اتخاذ تصمیمات اصلاحی و عملکردی برای شرکت پویش داده نوین بود.

به همین منظور جلسه هم‌اندایشی بررسی فعالیتهای شرکت در سال جاری و بررسی پیشنهادات در روز پنج‌شنبه مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰ در دفتر اداری شرکت برگزار گردید. در این جلسه نکات و پیشنهادات ارزشمندی در مورد شرایط داخلی و بیرونی شرکت از سوی پرسنل مطرح و تصمیماتی مهمی نیز اتخاذ گردید.


پویش داده نوین