تحقیقات در زمینه CLOUD

تحقیقات در زمینه CLOUDسطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد / دکتری

 

شرح پروژه:

 

فیلدهای تحقیقاتی مورد توجه در زمینه Cloud به شرح ذیل میباشد. هدف بررسی مسیر حرکت فضای کاربردی در Cloud و استخراجی لیست کاربریها برای PVM میباشد.

  • NFV

  • SDN