توسعه افزونه contacts برای Redmine

توسعه افزونه contacts برای Redmineسطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

Redmine در شرکت پویش داده نوین نرم‌افزار مدیریت پروژه، مستندات و فرآیندهای شرکت میباشد. هدف از این افزونه امکان درج اطلاعات اشخاص مرتبط با سازمانها، همچون نام و نام خانوادگی، موبایل، ایمیل و غیره میباشد.

 

در نظر است گزارشاتی همچون لیست شماره موبایهال، لیست ایمیلها از قابلیتهای این افزونه باشد. همچنین قابلیتهایی مانند ارسال ایمیل، ارسال پیامک میتواند از قابلیتهای این افزونه باشد.