توسعه افزونه License برای Redmine

توسعه افزونه License برای Redmineسطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

با توجه به تعریفی که از جایگاه Redmine در شرکت پویش داده نوین ارایه شد، این افزونه وظیفه مدیریت مجوزهای ارایه شده به کارفرمایان را بر عهده دارد.

گزارش از وضعیت مجوزها، تمدید مجوز از جمله قابلیتهای این افزونه است.