توسعه افزونه License برای Redmine


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

با توجه به تعریفی که از جایگاه Redmine در شرکت پویش داده نوین ارایه شد، این افزونه وظیفه مدیریت مجوزهای ارایه شده به کارفرمایان را بر عهده دارد.

گزارش از وضعیت مجوزها، تمدید مجوز از جمله قابلیتهای این افزونه است.