حدنصاب کلاستر یا Cluster Quorom

حدنصاب کلاستر یا Cluster Quoromحدنصاب عددی است که مشخص میکند یک کلاستر با وجود حداقل چند نود فعال معتبر خواهد بود. محافظت از حدنصاب کلاستر بر عهده CMAN میباشد.

Quorom از بروز Split Brain جلوگیری میکند. Split Brain حالتی است که دو یا چند نسخه از کلاستر بدون آگاهی ازوجود یکدیگر به صورت مستقل در حال کار باشند. در این صورت احتمال ورود آسیب به اطلاعات وجود دارد.

میزان Quorom به صورت پیشفرض با تبادل اطلاعات در Ethernet کنترل میشود. در این حالت حدنصاب برای n نود موجود در کلاستر n/2 + 1‌ (نصف به اضافه یک ) خواهد بود. یعنی حد نصاب برای ۴ نود ۳ و برای ۵ نود نیز ۳ خواهد بود. این بدان معناست که برای یک کلاستر با ۴ نود حداکثر یک نود میتواند fail شود و برای یک کلاستر با ۵ نود این میزان برای دو سیستم است.

در هنگام تعریف نودها در کلاستار پارامتری به نام vote برای هر نود قابل تعریف است که پیشفرض آن «۱» است. این پارامتر وزن نود را در هنگام محاسبه حد نصاب تعیین میکند که میتواند عددی بیشتر از یک باشد.

به عبارت دقیقتر در هنگام محاسبه حدنصاب، وزنهای حدنصاب تمامی نودها مورد استفاده قرار میگیرد و حدنصاب کلاستر برابر خواهد بود با ۵۰ درصد مجموع اوزان حدنصاب نودها به اضافه یک(۱). در صورتیکه مجموع اوزان حدنصاب از این عدد کمتر شود، کلاستر از حدنصاب خارج شده است و تمامی فعالیتهای کلاستر متوقف خواهد شد.

در صورتیکه تعداد اجزا کمتر از میزان حدنصاب گردد تمامی فعالیتها کلاستر در نودها متوقف خواهد شد.

روش دیگری برای کنترل حدنصاب در کلاستر وجود دارد و آن استفاده Ethernet و quorom disk است. در این شیوه یک دیسک مشترک که با دستور mkqdisk ایجاد شده است به عنوان وسیله کنترل حدنصاب مورد استفاده قرار میگیرد. در صورت استفاده از qdisk تعیین عدد حدنصاب به عهده مدیر سیستم میباشد. استفاده از qdisk معمولا برای مکانهایی است که نیازهای ویژه‌ای دارند و به صورت عام استفاده از Ethernet سریعتر و ساده‌تر میباشد.

مثلا ممکن است تنظیم به شیوه‌ای انجام شود که در صورت تکه شدن کلاستر به صورت ۳:۱، یک سیستم باقیمانده برنده رقابت باشد که این موارد میتواند به دلیل دسترسی به منابع ویژه اتفاق بیافتد.