راهنمای جامع دستورات لینوکس به زبان فارسی

راهنمای جامع دستورات لینوکس به زبان فارسیدر این مسیر از کتاب‌ها و سایت‌ها ومقالات فراوانی یاری جستیم و حاصل آن پیش روی شماست، امید است مورد استفاده قرار گیرد .طی این مستند نه تنها با مطالب بسیار جذاب و زیادی آشنا میگردید بلکه با سایت‌های ایرانی و خارجی مفیدی، که در تهیه مستند از مطالب آن‌ها استفاده گردیده است، نیز آشنا میگردید که جا دارد از زحمات پدید آوردگان این سایت‌ها قدردانی کنیم.

 

 
 
 
دانلود مقاله