راه‌اندازی پایگاه دانش (دانشسرا) پویش داده نوین

راه‌اندازی پایگاه دانش (دانشسرا) پویش داده نوین


به همت متخصصان شرکت پویش داده نوین صورت گرفت:

پایگاه دانش «دانشسرای پویش»، با پیروی از سخن گهربار مولی علی (ع) «زکات العلم نشره، زکات علم نشر آن است» و با هدف به اشتراک گذاری دانش عمومی شرکت «پویش داده نوین» ایجاد گردیده است.

 

شرکت «پویش داده نوین» امید دارد موارد ذکر شده در این پایگاه، مورد استفاده علمی و عملی مخاطبین محترم قرار گیرد.

 

جهت استفاده از دانش و تجربیات متخصصان شرکت پویش داده نوین به «پایگاه دانش» مراجعه فرمایید.