رایانش ابری: فرصتها و تهدیدات


بی شک رایانش ابری تکنولوژی مطرح و مشخص کننده آینده فناوری اطلاعات می‌باشد. در این ارایه سعی شده است تهدیدات و فرصتهای پیش روی شرکتها و موسسات مختلف مورد بررسی قرار گیرد.