رایانش ابری: فرصتها و تهدیدات

رایانش ابری: فرصتها و تهدیداتبی شک رایانش ابری تکنولوژی مطرح و مشخص کننده آینده فناوری اطلاعات می‌باشد. در این ارایه سعی شده است تهدیدات و فرصتهای پیش روی شرکتها و موسسات مختلف مورد بررسی قرار گیرد.