ساختار سازمانی

ساختار سازمانی


به منظور حفظ و افزایش پویای شرکت در زمینه انجام فعالیت‌ها و همچنین در زمینه تغییر زمینه کاری شرکت، ساختار ماتریسی در بهمن سال 1390 برای شرکت پویش داده نوین برگزیده شد. در این ساختار ماتریسی سه تیم و پنج بخش مورد توجه قرار گرفته است:

تصویر زیر ساختار شرکت، جایگاه مدیر عامل و مشاوران و همچنین نحوه ارتباط بخش‌ها و تیم‌های مختلف شرکت پویش داده نوین را نشان داده است.

 

                                                     تصویر 1: ساختار ماتریسی شرکت پویش داده نوین

 

تیمهای شرکت عبارتند از:

  • بازاریابی: این تیم در زمینه بازار، تحلیل و ارزیابی بازار، تعیین بازار هدف و فروش محصول فعالیت دارد.

  • فنی و مهندسی: زمینه فعالیت این تیم طراحی و توسعه محصولات جدید و فعلی شرکت می‌باشد.
  • اداری و مالی: کلیه امور اداری و مالی از جمله ثبت و بایگانی نامه‌ها، ترازنامه، پرداخت حقوق و بیمه و … بر عهده این تیم می‌باشد.
  • بخش‌های شرکت پویش داده نوین به شرح ذیل می‌باشد:
  • مدیریت: انجام امور مدیریتی و هماهنگی بین افراد تیم مربوطه
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه: برنامه‌ریزی به منظور انجام بهینه فعالیت‌ها و کنترل آن‌ها از لحاظ محدودیت‌های زمانی و مالی

  • بازرگانی و ارتباط با مشتریان: انجام کلیه امور مرتبط با مشتریان شرکت

  • امور قراردادها: تنظیم و بررسی قراردادهای شرکت

  • تحقیق و توسعه: انجام تحقیقات در زمینه محصولات بدیع و جدید و تلاش در جهت پیاده‌سازی ایده‌ها

همچنین با توجه به ساختار در نظر گرفته شده، شرکت پویش داده نوین دارای 15 واحد است که از محل تلاقی تیم و بخش ایجاد می‌شود. به عنوان مثال واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تیم فنی و مهندسی، واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تیم بازاریابی و غیره.

همانطور که در تصویر (1) ارائه شده است، در ساختار شرکت پویش داده نوین همه تیم‌ها در همه بخش های شرکت دخیل خواهند بود، این امر مزایایی چون حفظ پویایی شرکت، حفظ صمیمیت بین افراد (به دلیل ارتباط افراد در همه بخش‌ها با یکدیگر)، کنترل راحت‌تر فعالیت‌ها و تبادل بهتر اطلاعات بین بخش‌ها را به همراه دارد.