شیوه‌های مختلف Packet Classification

شیوه‌های مختلف Packet Classificationفرآيند جداسازي بسته‌هاي شبکه در قالب جريانهاي مشخص، با نام دسته‌بندي بسته‌ها (Packet Classification) شناخته مي‌شود و هدف از آن ايجاد امکان انجام پردازشهاي ويژه هر جريان، بر روي جريان مربوطه مي‌باشد.

هر جريان(Flow) توسط يک جداساز(Rule)، که شروطي را بر سرآيند بسته شبکه اعمال مي‌کند، مشخص مي‌شود. در این مقاله انواع شیوه‌های Classification مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 
 
دانلود مقاله