شیوه تنظیم شماره نسخه (Version) در توسعه نرم افزار

شیوه تنظیم شماره نسخه (Version) در توسعه نرم افزارنحوه تغییر شماره نسخه ماژولها نشانگر تغییر انجام شده و همچنین سازگاری با نسخه‌های پایینتر ماژول مورد نظر میباشد.

در این مستند در ابتدا شیوه تعریف شماره نسخه در libtool بررسی میبشود و در ادامه با توجه به الزامات برنامه‌های کلاستری، شیوه نسخه‌گذاری بسته‌ها و ماژولها مورد بررسی قرار میگیرد.

 

1 مقدمه

در مسیر توسعه محصول، استاندارد سازی شیوه تغییر شماره نسخه (Version) ماژولها بسیار مهم و ضروری میباشد. چرا که در فضای توسعه محصول پیگیری خط سیر تغییرات و همچنین نحوه سازگاری و یا ناسازگاری نسخه های مختلف ماژولها میتواند در فرآیند به روزرسانی و همچنین تولید ابزارهای مکمل بسیار مفید باشد.

از سوی دیگر تطابق شیوه اتخاذ شده با روشهای معمول در توسعه نرم افزارهای امری لازم است چرا که امکان تعامل با محصول برای دیگر توسعه دهندگان نیز راحت و قابل درک خواهد بود.

چنانچه محصول در یک فضای کلاستری در حال فعالیت باشد این موضوع میتواند اهمیت دوچندان داشته باشد جرا که قاعده نسخه گذاری عامل تعیین کننده ای در جهت سازگاری نسخه های مختلف محصول در یک کلاستر خواهد بود.

قاعده نسخه گذاری به مثابه شیوه آدرس دهی در مسیر توسعه محصول میباشد که علاوه بر هدایت مسیر توسعه، زبان واحدی جهت تعامل بین توسعه دهندگان ایجاد میکند.

آنچه در ادامه می‌آید شیوه‌ای جهت نسخه‌گذاری ماژولها و بسته ها در برنامه Sball به عنوان یک Cluster Engine در یک فضای کلاستری میباشد. فضایی که نسخه‌های گوناگون برنامه در فضای کلاستر با یکدیگر در تعامل خواهند بود.

اسبال در محیط لینوکس توسعه یافته است و مفاهیم بکار رفته در قاعده نسخه گذاری تابع مفاهیم برنامه نویسی در سیستم عامل لینوکس میباشد.

 

2 ساختار بسته‌بندی(Packaging)

هر بسته در اسبال به صورت یک RPM و یا DEB میباشد.

هر بسته میتواند مجموعه‌ای از ماژولها را در خود داشته باشد. هر ماژول به صورت یک کتابخانه ( فایل so) میباشد.

 

2.1 ساختار شماره نسخه در بسته‌ها

شماره نسخه هر بسته دارای چهار عدد به شرح زیر است:

 major.minor.micro-release

 

2.2 ساختار شماره نسخه در ماژولها

شماره نسخه ماژول مشخص کننده شماره نسخه فایل so خواهد بود که به این شرح است:

 major.minor.micro

 

3 شماره نسخه در libtool

فرآیند تولید بسته ها در توسط ابزارهای Auto همچون Autoconf و Automake خودکارسازی شده است. از آنجایی که کتابخانه‌ها توسط این ابزارها تولید میشوند لازم است شیوه نسخه گذاری در این ابزار را بدانیم.

شیوه تعریف شماره ویرایش برای کتابخانه فرضی test به این شرح است:

 libtest_la_LDFLAGS= -version-info c:r:a
 • c: نشانگر Current به معنای شماره ویرایش فعلی رابط (Interface) کتابخانه است.

 • r: به معنای شماره revision یا شماره بازبینی است

 • a: نشانگر age یا نسل است.

نحوه انجام تغییرات در اعداد از یک ویرایش به ویرایش دیگر به این شکل است:

 • چنانچه کتابخانه نسبت به کتابخانه قبلی تغییری در رابط (Interface) ندارد و صرفا نحوه پیاده‌سازی تغییر کرده و یا باگی رفع شده است، عدد r یکی اضافه میشود.

 • در غیر اینصورت در تمامی موارد r صفر میشود و عدد c یکی اضافه میشود و برای a دو احتمال وجود دارد

  • چنانچه رابط کتابخانه تغییر کرده است اما با ویرایش قبلی سازگار است (پشتیبانی میکند) عدد a یکی اضافه میشود.

  • چنانچه رابط کتابخانه به شکلی تغییر کرده که ویرایش قبلی را پشتیبانی نمیکند، عدد a به صفر تغییر میکند

با این فرمول، هنگامی که کتابخانه‌ای به صورت c.r.a ویرایش گذاری شود، بدین معنا است که تمامی Interfaceهای از ویرایش c-a تا c را پشتیبانی میکند. کتابخانه حاصل از این ویرایش به این شکل نامگذاری خواهد شد:

 libtest.so.$((c - a)).a.r

 

3.1 تلفیق با شیوه major.minor.micro

با توجه به اینکه عادتی در ویرایش گذاری برنامه‌ها با ترکیب سه عدد major.minor.micro وجود دارد، میتوان با فرمول زیر بین این دو استاندارد مطابقت ایجاد کرد:

 c = major + minor r = micro a = minor

شروط حاکم بر نحوه تغییر این اعداد به این شکل است:

 • چنانچه کتابخانه نسبت به کتابخانه قبلی تغییر رابط ندارد، و صرفا نحوه پیاده‌سازی تغییر کرده است و یا اینکه باگی رفع شده است، عدد micro یک عدد اضافه میشود.

 • چنانچه رابط کتابخانه تغییر کرده است اما با ویرایش قبلی سازگاری دارد (عدم تغییر در پارامترهای ورودی و یا هر گونه تغییر ساختاری دیگر)، و صرفا مواردی به رابط اضافه شده است، عدد minor یک عدد اضافه میشود و عدد micro صفر میشود.

 • چنانچه تغییرات در رابط کتابخانه با ویرایش قبلی سازگاری ندارد، عدد major یک عدد اضافه میشود و اعداد micro و minor صفر میشوند.

 

4 نسخه‌گذاری در ماژولها

هر ماژول یک فایل so را تولید میکند.

 

4.1 قاعده ناسازگاری

هنگامی یک ماژول با نسخه قبلی خود ناسازگار خواهد بود که یکی از دو شرط زیر حادث شود(قاعده ناسازگاری) :

 1. تغییر در رابط کتابخانه شامل حذف رابط، تغییر در پارامترهای ورودی رابط.

  • نکته: با این تعریف اضافه شدن رابط جدید، تا زمانیکه رابطهای قبلی حذف نشوند و یا ساختار ورودی آن‌ها تغییر نکند، ناسازگاری ایجاد نخواهد شد.

 2. ماژول جدید توانایی کار با ماژول نسخه قبل را، در کلاستر، نداشته باشد.

 

4.2 قاعده نسخه‌گذاری

بر اساس قاعده ناسازگاری، نسخه‌گذاری ماژولها به این شرح خواهد بود:

 • به شرط وجود سازگاری و عدم تغییر رابط، عدد micro یک واحد اضافه میشود.

 • به شرط وجود سازگاری و تغییر در رابط، عدد minor یک واحد اضافه میشود و عدد micro صفر میشود.

 • در صورت وجود ناسازگاری، عدد major یک واحد اضافه میشود و اعداد micro و minor صفر میشوند.

 

5 نسخه‌گذاری در بسته‌های

نسخه‌گذاری بر اساس تعداد ماژولهای موجود در بسته متفاوت است.

 

5.1 بسته دارای یک ماژول

در این بسته‌ها ، اعداد major.minor.micro دقیقا مطابق با شماره‌های متناظر در ماژول میباشند.

 

5.2 بسته دارای چند ماژول

نحوه تغییر اعداد major.minor.micro در اینگونه بسته‌های به این شرح است:

 • در صورت تغییر major در هر کدام از ماژولها، عدد major بسته یک واحد اضافه شده و micro , minro بسته صفر میشوند.

 • در صورت عدم تغییر در major و تغییر در minor هر کدام از ماژولها، عدد minor بسته یک واحد اضافه میشود و عدد micro صفر میشود.

 • در صورت عدم تغییر در major و minor ماژولها و تغییر در micro هر کدام از ماژولها، عدد micro بسته یک واحد اضافه میشود.

 

5.3 قاعده عدد revision

عدد revision همیشه یک میباشد.

عدد revision تنها درصورتی تغییر خواهد یافت که بسته بر اساس تغییر در بسته های وابسته، بدون تغییر در شماره نسخه خود، نیاز به ساخت(Compile) مجدد داشته باشد.

تغییر در بسته های وابسته هنگامی موجب ساخت مجدد بسته مورد نظر ما خواهد شد که عدد major در آن‌ها تغییر کند.

در نتیجه در صورت تغییر در عدد major بسته های وابسته و عدم تغییر در شماره نسخه بسته جاری، بسته مجدد ساخته شده و عدد revision یک واحد افزایش می‌یابد.