فرم درخواست خدمات

فرم درخواست خدمات


در صفحه فوق جدول نیازسنجی مشتری قرار گرفته و مشتری در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات ر همان صفحه اقدام کند و این اطلاعات در اختیار واحد بازاریابی شرکت جهت پیگیری قرار گیرد.