فرم درخواست پشتیبانی

فرم درخواست پشتیبانی


در صفحه فوق فرم اعلام مشکلات و خرابی  توسط مشتری قرار گرفته و مشتری در صورت تمایل نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعاتدر  همان صفحه اقدام کند و این اطلاعات در اختیار واحد پشتیبانی شرکت جهت پیگیری قرار گیرد.