مدیریت Snapshot ها

مدیریت Snapshot هاSnapshot در حقیقت یک تصویر لحظه‌ای از وضعیت ماشین می‌باشد و با استفاده از آن می‌توان در صورت نیاز ماشین را به وضعیت زمان تهییهSnapshot برگرداند .

  • برای تهیه یک Snapshot و یا بازگرداندن آن بایستی پس از ورود به قسمت مشخصات ماشین مجازی به بخش Snapshot وارد گردیم .
  • برای تهیه یک Snapshot بایستی ابتدا یک نام وارد کرده و سپس بر روی کلید Save Snapshot کلیک نمود و همچنین برای بازگرداندن آن بر روی کلید Load Snapshot کلیک می نماییم .
  • تهیه و یا load یک snapshot تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ماشین خاموش باشد.

 

32