مدیریت Task ها

مدیریت Task هابه منظور تهیه پشتیبان از یک ماشین و یا بازگرداندن پشتیبان تهیه شده از قبل، لازم است یک Task تعریف نماییم. هر Task می‌تواند به صورت دوره ای و بر اساس زمانبندی مشخص شده اجرا گردد و همچنین می‌توان انرا به صورت دستی اجرا نمود .

برای تعریف یک Task جدید پس از ورود به قسمت Task Management بر روی کلید Add کلیک می‌کنیم .

 

41

فرم تعریف Task جدید

 

در فرم ظاهر شده ابتدا یک نام وارد کرده وسپس در قسمت Time یکی از زمانبندی های تعریف شده در قسمت Time Management را انتخاب می نماییم .

سپس در قسمت Type نوع Task را مشخص می‌کنیم .نوع Task می‌تواند یکی از دو مورد تهیه بکاپ و یا بازگرداندن بکاپ باشد .

در قسمت Setting ابتدا ماشین های مجازی مورد نظر را انتخاب می‌کنیم و سپس در بخش Select Remote Site یکی از Remote Host هایی که قبلاً تعریف شده است را انتخاب می نماییم .

پس از ساخت Task با زدن کلید Execute Task می‌توان انرا به صورت دستی اجرا نمود .

در پایین صفحه و در قسمت Log List می‌توان پیغام هایی مبتنی بر اجرای درست Task و یا خطاهای احتمالی را مشاهده نمود.

 

42

مشاهده Log های اجرای یک Task