مشتریان ما

وزارت کشور

استانداری یزد

شهرداری یزد

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شرکت الکتروکویر