نحوه تغییر کلمه عبور کاربر root در صورت فراموش کردن آن

نحوه تغییر کلمه عبور کاربر root در صورت فراموش کردن آناین مستند به ارائه نحوه تغییر کلمه عبور کاربر root در سیستم PVM می پردازد.

جهت اجرای این فعالیت ابتدا سرور را راه اندازی مجدد نمایید و در آغاز مراحل بوت سرور فرآیند ذیل را اجرا کنید:


۱- هنگام نمایش تصویر زیر کلید e را بزنید.


۲- هنگام نمایش تصویر زیر روی خط دوم رفته و کلید end را بزنید.


۳- عدد یک را به انتهای خط اضافه کنید. همانند تصویر زیر


۴- کلید Enter را فشار داده و با تایپ حرف b سرور در وضعیت single mode بوت خواهد شد.


۵- با اجرای دستور passwd دوبار کلمه pdnsoft را تایپ کرده و Enter بزنید.


۶- به خروجی دستور فوق توجه کنید. که مانند تصویر ارسالی باشد.
۷- سرور را راه اندازی مجدد کنید. در انتها logging شدن کاربر root به سرور را بررسی نمایید.