نحوه کار با tnc_tool

نحوه کار با tnc_toolدر این مستند نحوه استفاده از ابزار tnc_tool به عنوان ابزار مدیریت کلاستر دونوده (PVM-TNC) مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به فعال بودن هر دو نود در کلاستر دونوده، خاموش و روشن کردن نودها نیازمند طی کردن فرآیند مخصوصی میباشد.

خروجی نشان میدهد که /pvm فعال میباشد.

این خروجی وضعیت نرمال یک کلاستر دو نوده را نشان میدهد، وضعیتی که هر دو نود به صورت همگام (sync) با یکدیگر در حال فعالیت میباشند.

چنانچه خللی در وضعیت ارتباطی دو نود اتفاق افتاده باشد خروجی این دستور متفاوت از وضعیت فعلی خواهد بود که در این صورت میبایست با تیم پشتیبانی شرکت پویش‌داده‌نوین تماس بگیرید.

 

  • جهت خاموش کردن یک یا تمام سرورهای PVM

چنانچه نیاز باشد یک یا تمامی سرورهای موجود در PVM خاموش شوند بر طبق دستورالعمل زیر عمل کنید. توجه داشته باشید که خاموش کردن تمامی PVM میبایست به صورت یکی، یکی انجام شود. به عبارتی ابتدا یکی از سرورهای موجود را بر طبق دستورالعمل ذکر شده خاموش کنید و سپس سرور دوم را خاموش کنید.

تمامی ماشینهای مجازی موجود بر روی آن سرور مورد نظر را خاموش کنید. دستور tnc_tool stop را بر روی سرور مورد نظر اجرا کنید. در صورت موفقیت آمیز بودن دستور فوق، چنانچه دستور tnc_tool status را اجرا کنید با این پیام مواجه خواهید شد:

Failed: This node is not part of any storage zone ...

 

با انجام موفقیت آمیز مراحل فوق میتوانید سرور مورد نظر را به صورت فیزیکی خاموش کنید. خروجی tnc_tool status بر روی سرور دیگر به این شکل خواهد بود (در صورتیکه سرور دیگر بالا باشد):

 

Connection Status: WFConnection

 your side: role: Primary Data Status: UpToDate

other side: role: Unknown Data Status: DUnknown

Configured FileSystems:

 /pvm

Active FileSystems:

 /pvm

 

چنانچه مشاهده میکنید بر روی این سرور وضعیت Data و role طرف مقابل(other side) به صورت UnKnown مشخص شده است که به دلیل خاموش شدن سرور است.

نکته مهم برای راه‌اندازی PVM در صورت خاموش کردن هر دو سرور

چنانچه بر طبق روال خاموش کردن سرورها، هر دو سرور PVM از مدار خارج شده‌اند میبایست دقت داشته باشید که سرورها به ترتیب معکوس خاموش شدن روشن گردند.

به عبارتی PVM ابتدا بر روی دومین(آخرین) سروری که خاموش شده‌است راه‌اندازی گردد و سپس بر روی سرور اول.

این موضوع به دلیل احتمال تبادل داده در حد فاصل خاموش کردن اولین سرور و دومین سرور انجام میپذیرد و به منظور حفاظت از داده‌ها در نظر گرفته شده است.

 

  • راه‌اندازی PVM بر روی اولین سرور

چنانچه به هر دلیل کل PVM خاموش شده باشد، به عنوان مثال توسط شما و طبق فرآیند ذکر شده برای خاموش کردن PVM و یا اینکه به دلیل قطع برق، لازم است برای راه‌اندازی PVM بر اساس گامهای زیر به پیش روید.

همچنین توجه داشته باشید لازم است سرورها به صورت یکی یکی وارد مدار شوند. به عبارتی ابتدا بر طبق این دستورالعمل اولین سرور و بر طبق دستورالعمل بعدی دومین سرور وارد مدار شود.

در این مرحله فرض بر آن است که در حین اجرای این فرامین دومین سرور خاموش است.

بر روی سرور هدف و بعد از روشن شدن نود و ظاهر شدن خط فرمان، دستور tnc_tool startsync را اجرا کنید. بعد از اجرای دستور فوق، دستور tnc_tool status را در خط فرمان اجرا کنید. خروجی این دستور میبایست به این شکل باشد:

 

Connection Status: WFConnection

your side: role: Primary Data Status: UpToDate

other side: role: Unknown Data Status: DUnknown

GFS2: service is not running

 

چنانچه مشاهده میفرمایید وضعیت(role) سرور مورد نظر(your side) ما Primary و وضعیت داده‌ها (Data Status) به صورت UpToData میباشد. همچنین وضعیت دیتای طرف مقابل به دلیل موجود نبودن نود مشخص نیست(UnKnown). توجه: چنانچه وضعیت خروجی دستور tnc_tool status مغایر با خروجی ذکر شده بود، مخصوصا چنانچه قسمت داده‌ها به صورت UpToDate نباشد، سریعا با تیم پشتیبانی شرکت پویش‌داده‌نوین تماس گرفته و از ادامه مراحل خودداری فرمایید. در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل قبل، دستور tnc_tool startpvm را اجرا کنید. خروجی دستور tnc_tool status بعد از اجرای دستور فوق به این شکل خواهد بود:

 

Connection Status: WFConnection

 your side: role: Primary Data Status: UpToDate

other side: role: Unknown Data Status: DUnknown

Configured FileSystems: /pvm

Active FileSystems: /pvm

 

بعد از انجام موفقیت آمیز مراحل قبل دستور pcad status دارای خروجی خواهد بود و به این معنا است که سرور مورد نظر برای اجرای ماشینهای مجازی آماده میباشد. شما میتوانید مستقل از سرور دوم تمامی ماشینهای خود را بر روی این سرور اجرا کنید.

 

  • راه‌اندازی PVM برای دومین سرور

این وضعیت، حالتی را شامل میشود که شما یکی از سرورها را خاموش کرده‌اید و اکنون نیاز به بازگشت سرور به سرویس‌دهی دارید، و یا اینکه در وضعیتی که کل کلاستر خاموش شده است، اولین سرور وارد سرویس‌دهی شده و هم‌اکنون نیاز به ورود دومین سرور به سرویس‌دهی دارید.

طبق مراحل زیر کار را به انجام رسانید:

دستور tnc_tool startsync را بر روی سرور مورد نظر اجرا کنید. در صورت موفقیت آمیز بودن دستور بر روی سرور مورد نظر، خروجی tnc_tool status بر روی آن به این شرح خواهد بود:

 

Connection Status: Connected

your side: role: Primary Data Status: UpToDate

other side: role: Primary Data Status: UpToDate

GFS2: service is not running

 

چنانچه مشاهده میکنید وضعیت هر دو سرور در هر دو طرف به صورت Primary و همچنین وضعیت داده UpToData خواهد میباشد. توجه: چنانچه خروجی نشان داده شده بر روی سرور مورد نظر مغایر با خروجی فوق باشد، از ادامه مراحل جلوگیری کرده و سریعا با تیم پشتیبانی شرکت پویش‌داده‌نوین تماس بگیرید. در این وضعیت شما میتواندی کماکان از سرور اول استفاده کرده و کلیه ماشینهای خود را بر روی آن اجرا کنید. با انجام موفقیت‌آمیز مراحل قبل، اکنون دستور tnc_tool startpvm را اجرا کنید. بعد از اجرای موفقیت آمیز دستور فوق دستور pcad status دارای خروجی خواهد بود و به این معنا است که این سرور نیز برای انجام فعالیت آماده میباشد.

 

  • سخن پایانی

کلاستر دونوده، ارزانترین شیوه جهت دستیابی به HA بدون نیاز به استفاده از ابزارهای خاص مانند SAN میباشد. ابزار tnc_tool ابزاری مناسب جهت فعالیت به شیوه مطمئن با ویرایش PVM-TNC میباشد.