نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین


مسئول زیرساخت شبکه

دانشگاه علوم پزشکی یزد / مسئول زیرساخت شبکه
شرکت پویش داده نوین، شرکتی با تجربه و مسئولیت پذیر در قبال کارفرما و تعهدات داده شده می‌باشد.