نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین


مدیر فناوری اطلاعات

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد / کارشناس فناوری اطلاعات
شبکه بدون پویش داده نوین مثال دشت بی باران است.