نمایش مطلب نمایش مطلب

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

جناب آقای مهندس شیرزاد

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد / کارشناس فناوری اطلاعات
شبکه بدون پویش داده نوین مثال دشت بی باران است.
آدرس کوتاه :