نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین


مسئول محترم کامپیوتر

شهرداری میبد / مسئول کامپیوتر
شرکت پویش داده نوین تحققی از شعار "اعتماد به دانش و فناوری ایرانی، تضمین دریافت خدمات پایدار و همیشگی" است.