نظرسنجی سال 1397 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1397 شرکت پویش داده نوین


مدیر فناوری اطلاعات استانداری یزد

استانداری یزد / مدیر مرکز داده
پویش یعنی: پویایی در تولید محصول (پ)، وفاداری در ارائه خدمت (و)، یکه تاز در محصول مجازی سازی بومی (ی)، شغل آفرینی در حوزه فناوری اطلاعات استان یزد (ش)، اینها چهار حرف پویش هستند که واقعا در شرکت پویش داده به آن عمل شده است.