پایگاه دانش پویش داده نوین طراحی مجدد شد.

پایگاه دانش پویش داده نوین طراحی مجدد شد.


به همت متخصصات شرکت پویش داده نوین:

پایگاه دانش پویش داده نوین با هدف تجمیع تمامی مستندات شرکت و سهولت دسترسی کارفرمایان به این مستندات طراحی مجدد گردیده است.
تا قبل از این، سه منبع متفاوت برای عرضه دانش شرکت وجود داشت: وبلاگ، ویکی، پایگاه دانش که با طراحی مجدد پایگاه دانش تمامی این موارد تجمیع گردیده اند.

شما کارفرما/همکار محترم قادر خواهید بود جهت دسترسی به خروجی تمامی فعالیتهای توسعه ای، تحقیقاتی و پژوهشی شرکت به پایگاه دانش شرکت مراجعه فرمایید.