پروژه PObject به عنوان یک پروژه مستقل عرضه شد.

پروژه PObject به عنوان یک پروژه مستقل عرضه شد.


با هدف به اشتراک گذاری دانش:

پروژه PObject به عنوان یک پروژه مستقل عرضه شد.

پروژه PObject بر پایه ++C و کتابخانه PParam توسعه یافته است. PObject محیط نرم افزار را در قالب اشیاء و اتصالات بین آنها شبیه سازی میکند.

PObject سابقا عضوی از پروژه PParam بود که به دلیل ماهیت متفاوت و توانایی کار به صورت یک پروژه مستقل از PParam جدا شده و به صورت پروژه مستقل عرضه شده است.

جهت مطالعه در مورد پروژه و آشنایی با آن به صفحه پروژه و ویکی آن مراجعه فرمایید.

https://github.com/pdnsoft/PObject
https://github.com/pdnsoft/PObject/wiki