Sball: مدیریت اشیاء

Sball: مدیریت اشیاءسطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد

 

شرح پروژه:

 

همانگونه که در تعاریف اسبال ذکر شد، یکی از وظایف اسبال به هنگام سازی اشیاء در سطح کلاستر است. این عمل به صورت خلاصه به این شکل انجام میشود:

  • در مرحله اول راه اندازی کلاستر این نود Master است که اطلاعات اشیاء را از انباره محلی خود load میکند و سپس دیگر نودهای موجود در کلاستر اطلاعات اشیاء را از Master دریافت میکنند.

    به این شکل اطلاعات اشیاء در تمام نودهای کلاستر وجود دارد و نگهداری آن‌ها نیازمند Shared Storage نیست.

  • تمام عملیات اشیاء(تغییر/اضافه/حذف) در نود Master انجام می‌شود و سپس نتیجه برای دیگر نودهای موجود در کلاستر ارسال میگردد.

    دلیل انجام این کار جلوگیری از چند ویرایشی در اشیاء و همچنین عدم نیاز به Lock در سطح کلاستر میباشد.

هدف از این پروژه آن است که امکان انجام عملیات بر روی اشیاء را در تمامی نودهای موجود در کلاستر فراهم آورد. شروط حاکم بر این پروژه به این شرح است:

  • نیاز به lock در سطح کلاستر نداشته باشد

  • سبک و بر اساس Messaging باشد