نصب ویندوز ۱۰ بر روی ماشین مجازی در سامانه PVM


جهت نصب ویندوز ۱۰ بر روی سامانه بایستی به نکته زیر توجه نمود.

  • زمانی که اقدام به ایجاد سرور مجازی در سامانه PVM می گردد تا از آن برای استفاده از ویندوز ۱۰ بهره برده شود، بایستی به نوع CPU انتخابی توجه گردد.
  • نوع CPU که بایستی انتخاب گردد برای هر دو نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی متفاوت می باشد.
  • جهت نصب ویندوز ۱۰ نسخه ۳۲ بیتی نوع CPU را X86 Intel Core 2 Duo P9xxx(Penryn Class Core 2) انتخاب نمایید.
  • و برای نسخه ۶۴ بیتی ویندوز، CPU را از نوع X86 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor انتخاب نمایید.

سایر مشخصات سرور مجازی را متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید.