PVM: توسعه Guest Agent


سطح علمی پروژه: کارشناسی /  کارشناسی ارشد

 

شرح پروژه:

 

هدف از اجرای این پروژه توسعه Guest Agent جهت تعامل با ماشین مجازی می باشد.