Pvm-proto: مستندسازی


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

نمونه اولیه PVM که غالباً با Bash توسعه یافته بود قرار است به صورت کاملاً متن باز ارایه گردد. در این راستا مستندسازی به زبان فارسی و انگلیسی مورد نیاز است.