PVMManager: توسعه مستندسازی و Help


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

PVMManager رابط کاربری PVM میباشد که توسط مدیران فناوری جهت مدیریت سامانه PVM مورد استفاده قرار میگیرد.

هدف مستندسازی کاربریهای سامانه PVM Manager در قالب فایل Help و فیلمهای آموزشی میباشد.