نمایش مطلب نمایش مطلب

Sball: توسعه الگوریتم پراکندگی اشیاء


سطح علمی پروژه: دکتری

 

شرح پروژه:

 

در شرایط فعلی اطلاعات اشیاء در تمامی نودهای کلاستر نگهداری میشوند. این افزونگی به دلیل اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات اشیاء در تمام کلاستر و همچنین حفظ اطلاعات در صورت از مدار خارج شدن هر کدام از سرورها میباشد.

هدف از این پروژه تدوین الگوریتمی به منظور نگهداری نسبی اطلاعات اشیاء در کلاستر میباشد. به عنوان مثال به جای اینکه اطلاعات اشیاء در 100 درصد نودهای کلاستر قرار گیرند در 70درصد نودهای کلاستر قرار گیرند.

با این توصیف چنانچه نودی به اطلاعات اشیاءی که در انباره خودش موجود نیست نیاز داشت، اطلاعات شیء میتواند در کلاستر جابه جا شود.

آدرس کوتاه :