نمایش مطلب نمایش مطلب

Sball: توسعه فایل سیستم


سطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد

 

شرح پروژه:

 

اسبال انباره اشیاء در سطح کلاستر را مدیریت میکند. این امکان وجود دارد که بر اساس اسبال یک فایل سیستم توسعه یابد. در این فایل سیستم هر بلاک فایل میتواند یک شیء باشد.

این فایل سیستم میتواند همچون GFS – Google File System باشد. به عبارتی به راحتی مجموعه‌ای از نودها تشکیل یک فایل سیستم را میدهند.

البته پیش نیاز این پروژه، پروژه های پیام رسان و الگوریتم پراکندگی هستند.

آدرس کوتاه :