Sball: مستندسازی


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

هدف ارایه Sball به صورت متن باز میباشد تا در چرخه تولید متن باز قرار گیرد. بدین منظور لازم است اسبال به شکل مناسب به زبان فارسی وانگلیسی مستندسازی گردد.