نمایش مطلب نمایش مطلب

Sball: مستندسازی


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

هدف ارایه Sball به صورت متن باز میباشد تا در چرخه تولید متن باز قرار گیرد. بدین منظور لازم است اسبال به شکل مناسب به زبان فارسی وانگلیسی مستندسازی گردد.

 

آدرس کوتاه :