محتوا با برچسب اولین سامانه مجازی سازی.

قسمتی از سامانه PVM متن باز شد.

در راستای پیروی از متدولوژی متن‌باز اولین قسمت از کتابخانه PVM با نام PParam به همت...

slide1 slide1

محتوا با برچسب اولین سامانه مجازی سازی.

itemsicon

PVM : اولین سامانه ایرانی مجازی‌سازی سرورها

تکنولوژی مجازی سازی تغییرات ساختاری گسترده ای را در امر زیرساختهای حوزه IT موجب خواهد شد